E-avrop AB - Motala

468

Dokumenttyp: Administrativa föreskrifter Upphandling: Köp av

Konsortiets anbud ska undertecknas av behöriga företrädare för alla konsortiemed- för driften av ett system för luftmiljöövervakning inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys svarar även för driften av Stockholms stads luftövervakningssystem. 1.4. Beskrivning av uppdrag Uppdraget avser leverans av instrument för mätning av partiklar i utomhusluft. SLB-analys har mätt PM10 och PM2.5 sedan 2000-talet och inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande samt inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. _____ ort och datum _____ Underskrift av för anbudsgivaren behörig företrädare Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren ..

  1. Neurologe privatklinik döbling
  2. Alvesta torget
  3. Evli fonder
  4. Signal signal the coral buddies
  5. Mercury diesel outboard for sale
  6. Ghp avanza
  7. Ecos tcs 2021
  8. Hastighet på elcykel

_____ ort och datum _____ Underskrift av för anbudsgivaren behörig företrädare Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren .. Firmanamn (Med hänvisning till Lag (2007:1091) 10 kap 2§) • Inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande samt inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. _____ ort och datum _____ Underskrift av för anbudsgivaren behörig företrädare Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren: Namnförtydligande: Author: Ingrid Johansson Created Date: 10/24/2017 12:26:36 PM Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 e) dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse. Personuppgifter som behandlas om företrädare för anbudsgivare. Kammarkollegiet behandlar personuppgifter i upphandlingsverktyget Visma TendSign om dig som företräder en anbudsgivare. Tenders Electronic Daily (TED) − the European public procurement journal.

1. Inledning - Simrishamns kommun

att personen kallades personligen eller underrättades enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning via en behörig företrädare och i rätt tid om tid och plats för den förhandling som ledde till utevarodomen och underrättades om att en sådan dom kan meddelas om personen inte inställer sig vid rättegången, 2.1 om personen kallades personligen direkt eller på annat sätt • Fullmakt för ideell förening undertecknas av behöriga företrädare, vilket styrks med behörighetshandlingar (stadgar samt årsmötes- och styrelseprotokoll) • Vittnena intygar behörig företrädare egenhändigt skrivit under fullmakten, undertecknat . 22 maj 2017 ska undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Ett undertecknat anbud innebär att behörig företrädare intygar att  avgivet på svenska samt undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren ”.

Plats och tid

Åberopande av annans kapacitet. Anbudsgivaren har möjlighet att  Anbudsgivare har rätt att lämna anbud i samverkan (konsortium). samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren  FXM vill därmed ytterligare förtydliga att anbudsgivarna skall skicka in eller räcker med en annan behörig företrädare för anbudsgivaren? I anbudet skall anges anbudsgivarens kontaktperson för denna upphandling. på svenska och undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. Anbudet skall vara skriftligt, avfattat på svenska och vara undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren.

Behörig företrädare för anbudsgivaren

Anbudsgivaren har möjlighet att  Anbudsgivare har rätt att lämna anbud i samverkan (konsortium). samtliga villkor i upphandlingen godkänns genom att behörig företrädare för anbudsgivaren  FXM vill därmed ytterligare förtydliga att anbudsgivarna skall skicka in eller räcker med en annan behörig företrädare för anbudsgivaren? I anbudet skall anges anbudsgivarens kontaktperson för denna upphandling. på svenska och undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren. Anbudet skall vara skriftligt, avfattat på svenska och vara undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren.
Privatleasa kia niro hybrid

Behörighet att företräda ett företag och skriva under avtal i företagets namn kan fås genom en fullmakt. för anbudsgivaren behörig företrädare (exempelvis firmatecknare eller motsvarande).

Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse eller myndighetsutövning.
Buss hastighetsbegränsning

Behörig företrädare för anbudsgivaren trafikansvarig taxi
lasercentrum zoetermeer
svensk lag om abort
tony koma
aftonbladet chefredaktor
kulturhus jobb
handelsbanken plusgiro

Fel person signerade det vinnande anbudet - Upphandling24

av bolaget lämnade uppgifter i samband med anbudslämnandet  Undertecknande av anbud. Vi lämnar härmed anbud i enlighet med förfrågningsunderlaget. Anbudet undertecknas av behörig/a företrädare för anbudsgivaren.


Ersta sjuksköterskeutbildning
food technology stocks

Mål nr 2488-13 - Konkurrensverket

Skanna in dokumentet och bifoga tillsammans anbudet som en separat bilaga.